2018 བྲིས་རྒྱུགས་དང་རྩོད་རྒྱུགས་ཀྱི་རེའུ་མིག་ཕབས་ལེན།
ཕྱག་འཁྱེར་འགེངས་ཤོག་དང་། ༢༠༡༨ ལོར་དགེ་ལུགས་རྒྱུགས་སྤྲོད་དུ་ཞུགས་རྒྱུའི་སྙན་ཞུའི་འགེངས་ཤོག་ཕབས་ལེན། 
བཀའ་རམས་དང་པོར་གསར་ཞུགས་ཀྱི་འགེངས་ཤོག་གཤམ་གསལ་ལྟར་དགང་དགོས།